POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MASTER K Katarzyna Matkowska (MASTER K) z siedzibą we Wrocławiu 54-610, ul. Roślinna 17 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

MASTER K będzie przetwarzać dane osobowe podczas korzystania ze stron internetowych przez osobę, której dane dotyczą, lub do chwoli żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych. 

Niniejsza Polityka odnosi się do stron internetowych, w zakresie plików „cookies”, jak również innych podobnych technologii do rejestrowania informacji dotyczących Użytkowników, (zwanych dalej: „stronami internetowymi”) których operatorem jest MASTER K i gwarantuje użytkownikom stron operatora prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji o sobie. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez MASTER K ma prawo do : 

- dostępu do danych osobowych zgromadzonych przez MASTER K wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu;  

- niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź niekompletne; 

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy: dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez tą sobę cofnięta, został wniesiony uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części w/w polityki, dane osobowe przetwarzane były przez MASTER K niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.  

- żądania ograniczenia przetwarzanych danych w sytuacji, gdy: osoba kwestionuje prawidłowość danych lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części w/w polityki prywatności – na okres pozwalający MASTER K na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu, w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze MASTER K, ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla MASTER K, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń. 

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, MASTER K, uprawnione jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez MASTER K musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.  

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail ogrodzeniamasterk@wp.pl 

Sprzeciw

Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, MASTER K niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez MASTER K, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, MASTER K zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.  

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail ogrodzeniamasterk@wp.pl 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu za pośrednictwem, którego dana osoba przegląda strony internetowe, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (m.in. komputerach, laptopach, smartfonach, tabletach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. ,,Cookies’’ nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie w urządzeniu Użytkownika końcowego. ,,Cookies’’ ze strony internetowej operatora może odczytać wyłącznie operator. 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

Czy pliki „cookies” zawierają dane identyfikujące tożsamość Użytkownika?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez ,,cookies’’. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu Cookies mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanym przez Użytkowników podanymi przez Użytkowników przy rejestracji. W takim wypadku zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja). Do realizacji celów wskazanych powyżej Operator może współpracować z partnerami biznesowymi np. reklamodawcami, firmami badawczymi, dostawcami aplikacji. 

Rodzaje i typy "cookies" używane na stronach internetowych operatora:

Używanie dwóch rodzajów Cookies – sesyjnych i stałych. Cookies sesyjne (session cookies) pozostają w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron internetowych operatora. Natomiast Cookies stałe (persistent cookies) pozostają tak długo na urządzeniu Użytkownika jak długo mają ustawioną żywotność lub do momentu kiedy zostaną przez Użytkownika usunięte. 

Operator wykorzystuje m.in.:

- Cookies konieczne do prawidłowego działania strony tzw. ,,niezbędne’’ – pozwalają Użytkownikowi swobodnie poruszać się po stronie Operatora oraz używać poszczególnych elementów. 

- Cookies poprawiające wydajność tzw. ,,wydajnościowe’’ – zbierają informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron operatora, poprzez identyfikacje obszarów które odwiedzał, czasu jaki na nim spędził oraz utrudnieniach w postaci komunikatów o błędach. 

- Cookies poprawiające funkcjonalność tzw. ,, funkcjonalne’’ – zapamiętują ustawienia i wybory Użytkownika, personalizują ustawienia treści i usługi. 

- Cookies reklamowe – dzięki nim Użytkownik ma dostarczone reklamy odpowiadające jego preferencjom. 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików ,,cookies’’ to należy zmienić ustawienia urządzenia końcowego w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej) lub na stronie jej producenta. Jednocześnie informujemy, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej operatora. 

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.  

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO. 

MASTER K zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie zawsze na stronie https://www.ogrodzenia-wroclaw.pl 

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie wraz z dniem 01 czerwca 2018 r.

Mobirise page creator - Check this